Soutěž na památník T. G. Masaryka na Školním náměstí

Veřejnou architektonicko-výtvarnou soutěž na památník T. G. Masaryka na Školním náměstí vypsalo město Hranice s cílem zajistit návrh na realizaci uměleckého díla pro komorní prostranství před Základní uměleckou školou[LP1] . Charakter ztvárnění uměleckého díla byl ponechán na tvůrčí invenci autorů, soutěž připustila i úpravu samotného Školního náměstí.

Historie pokusů o stabilní připomínku osobnosti prvního československého prezidenta v Hranicích je poměrně bohatá. Tomáš Garrigue Masaryk město Hranice navštívil dvakrát, z toho jednou jako prezident v roce 1924. Po jeho smrti bylo na říjen 1938, k 20. výročí vzniku Československa, naplánováno odhalení jeho sochy právě na Školním náměstí. Socha byla zhotovena dle společného návrhu olomouckého sochaře Karla Lenharta a hranického výtvarníka Ladislava Vlodka. Vzhledem k politickým událostem během podzimu 1938 však k instalaci nedošlo a socha byla za války zničena.

O deset let později, 9. května 1948, byl v Hranicích odhalen Masarykův pomník, vytvořený roku 1927 sochařkou Jelenou Mandičovou pro zakarpatský Užhorod na základě vítězství ve výtvarné soutěži. Tato socha stála na Školním náměstí do roku 1963 a znovu od května 1968 do října 1974, kdy byla definitivně odstraněna a zničena.

V 90. letech proběhlo několik neúspěšných pokusů o obnovení pomníku. Kompromisem byla Masarykova busta, která byla na popud Vojenského sdružení rehabilitovaných a za finanční spoluúčasti města instalována v roce 2001 v prostorách Staré radnice. Loňské výročí 100 let vzniku Československé republiky a oprava ZUŠ Hranice pak daly podnět k diskusi o opětovném umístění památníku T. G. Masaryka na Školní náměstí.

Jako nejvhodnější byl odbornou porotou vybrán návrh jezdecké sochy Ladislava Sorokáče a Ondřeje Tučka, který vhodně reaguje na charakter daného prostoru a současně pouze minimálně zasahuje do parteru, což nechává prostor budoucím úpravám. Bronzová jezdecká socha je[LP2] umístěna uprostřed parkové úpravy náměstí a je[LP3] orientována tak, aby byla jasně viditelná a zřetelná jak z Farní, tak z Radniční ulice. Moderní pojetí sochy, zjednodušené na nezaměnitelnou plošnou siluetu státníka (vytvořenou na základě fotografie), je soudobou interpretací klasického jezdeckého pomníku.

Soutěž byla připravena ve spolupráci s Českou komorou architektů.
Porota posuzovala nejen samotnou uměleckou hodnotu předkládaných návrhů, ale také zakomponování díla do prostoru Školního náměstí i praktické otázky investičních nákladů, údržby, trvanlivosti a vzhledu sochy v průběhu různých ročních období.

Údaje o soutěži

Vyhlašovatel a organizátor soutěže: město Hranice

Porota

– závislí:
Jiří Kudláček, starosta
Vladimír Juračka, zastupitel
Pavla Tvrdoňová, radní, náhradník

nezávislí:
Milan Houser, předseda poroty, výtvarník, děkan Fakulty výtvarných umění VUT Brno
Milan Soukup, historik umění, ředitel Muzea umění Olomouc, kurátor sbírky plastik MUO
Petr Janda, architekt, člen České komory architektů
Jan Zemánek, sochař, umělecký řezbář, náhradník

Odborný poradce:
Milan Obenaus, architekt, autor současné podoby Školního náměstí

Vyhlášení soutěže: 4. 2. 2019

Ukončení soutěže: 15. 4. 2019

Počet odevzdaných návrhů: 20

Počet hodnocených návrhů: 19

Návrh č. 9 nebyl hodnocen pro porušení soutěžních podmínek.

Oceněné návrhy:

1. místo: návrh č. 2, Ladislav Sorokáč, Ondřej Tuček

2. místo: návrh č. 12, Václav Kocián, Natalie Chalcarzová

3. místo: návrh č. 14, Radmil Beránek

čestné uznání: návrh č. 5, Gabriela Maňáková

Celková výše odměn pro oceněné návrhy: 200 000 Kč

Předpokládané maximální náklady (včetně projektové přípravy a úprav Školního náměstí): 3,5 mil. Kč

Výstava soutěžních návrhů: 24. 6.–2. 8. 2019,  dvorana hranického zámku

Vernisáž: 24. 6. 2019 od 17 hod.

Další informace: www.masaryk-hranice.cz