Hodnocení poroty

1

Adam Hudec

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Symbolika a odkaz na T. G. M. jsou u tohoto výrazně geometrického návrhu obtížně čitelné. Koncept se jeví jako zbytečně komplikovaný s ne zcela přesvědčivými důvody volených řešení. Umístění na křižovatce cest evokuje procházení chodců objektem, který se však pro tento účel jeví příliš subtilním a to i vzhledem k předpokládanému fyzickému kontaktu s uživateli náměstí. Velikost a objem kružnice k okolí nepůsobí zcela přesvědčivě a proporčně, což by porota u tohoto způsobu řešení očekávala.

ekonomické kritérium
Předložený cenový odhad se jeví odpovídající. Jako spíše podhodnocené se jeví provozní náklady, nezahrnující zřejmě nutnou údržbu a opravy technologií.

2

Ladislav Sorokáč
spolupráce Ondřej Tuček

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Návrh vhodně reaguje na kontext místa (blízkost ZUŠ, měřítko, orientace v prostoru, historii). Porota hodnotí kladně práci redukovanou na plochou siluetu s reliéfem písma (citáty TGM), viditelnost i neviditelnost při čelním pohledu na objekt, neokázalost a hravost s vizuální atraktivitou jak celku, tak detailu. Čitelnost obsahů v tomto známém figurálním jezdeckém motivu, vtipně, ale zároveň důstojně a rafinovaně reaguje na celý prostor náměstí. Vyhovuje i architektonickým a provozním požadavkům místa. Porota hodnotí kladně akcentaci dětského diváka (vazba na blízkost ZUŠ), rafinovanou práci s měřítkem přenášející princip dětské vystřihovánky do objektu s proporcemi sochy ve veřejném prostoru bez ztráty důstojnosti a přidanou hodnotu originálního návrhu, který má potenciál i k dalšímu využití, díky své emblematičnosti. Přístup k řešení figurace porotu pozitivně oslovil. Návrh svojí jemnou originalitou komplexně naplňuje zadání. Autor zasahuje do parteru jen minimálně, což nechává prostor budoucím úpravám. Porota doporučuje pro další pokračování spolupráci autora s vyhlašovatelem pro zachování a řešení funkcí pítka a městského mobiliáře náměstí (včetně předpokládaných přemístění těchto prvků).

ekonomické kritérium
Předložený cenový odhad je přiměřený navrženému řešení.

3

Petra Vargová

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Příliš popisné (didaktické) řešení s minimálním uměleckým vkladem, forma odpovídá spíše sofistikovanému poutači související instituce než památníku. Rovněž umístění objektu s množstvím textu uprostřed frekventované přístupové cesty do školy se nejeví vhodné.

ekonomické kritérium
Vzhledem k technologicky obligátnímu koncepčnímu řešení
se rozpočet jeví jako poměrně nadsazený.

4

Jan Ambruz

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Dvourozměrné typografické řešení je předvídatelné, bez inovativního přínosu. Půdorysná kompozice je z pohledu chodce obtížně čitelná. Rozpačitě vyznívá nejistota materiálového řešení.

ekonomické kritérium
Předložený cenový odhad by v případě realizace vyžadoval revizi, některé položky se zdají býti nadhodnocené.

5

Gabriela Maňáková

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Potenciálně silný nápad není bohužel dostatečně přesvědčivě dotažen v prostorovém řešení. Pozitivní je umístění objektu na ose náměstí, užití typografie a její převedení do 3D, humor a hravá kompozice (doplnění figuralizovaného monogramu TGM literou H odkazující na koně Hektora, včetně superpozice kompozičního osedlání). Měřítko však není přiměřené komornímu charakteru náměstí, zejména rozměrný podstavec se nejeví jako nepříliš odůvodněný (bez něj by dílo pravděpodobně působilo přesvědčivěji). Porotu projekt zaujal.

ekonomické kritérium
Odhadnutá cenová náročnost je odpovídající návrhu.

6

Petr Szyroki

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Návrh výtvarně fúzující symbolické konotace na TGM a jeho státnický odkaz do překvapivé sloupové kompozice. Vazba na odkaz T. G. Masaryka se však jeví jako nečitelná bez vysvětlující dedikace či průvodního textu. Umístění objektu neodpovídá souvislostem a proporci náměstí.

ekonomické kritérium
Porota doporučila revizi rozpočtu.

7

Zuzana Kantová

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Není zřejmé základní materiálové ani kompoziční řešení, proporce a měřítko. Návrh neprokazuje autorské a řemeslné schopnosti autora a tím ani kompetenci dílo realizovat.

ekonomické kritérium
Některé položky se zdají býti finančně podhodnocené, cena realizace by pravděpodobně přesáhla stanovený limit.

8

Zalubem: Michal Černý, Jana Havlíčková, Jaroslav Kalousek, Jiří Kašpar, Aleš Balcar

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Navržené hravé řešení ve formě dětského herního prvku zůstává i v prostoru jen 2D zobrazením a potenciál prostorovosti je zcela potlačen. Porota nepovažuje návrh za řemeslně zvládnutý a vnímá rozpor mezi prostorovým zobrazením a situačním výkresem (absence stromu ve vizualizaci způsobuje zcela jiný vjem, než by odpovídal skutečnosti).

ekonomické kritérium
Přes předpokládanou nízkonákladovost řešení překvapil autor téměř kompletním vyčerpáním předurčeného rozpočtu.

9

 Stefan Milkov

 

Návrh nebyl porotou hodnocen z důvodu porušení Soutěžních podmínek.

10

Jakub Vlček

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Představený návrh stylizuje TGM spíše do podoby monarchy, než demokrata. Figurální řešení je v komorním měřítku prostoru řešeného náměstí příliš dominantní a objemné.

ekonomické kritérium
Porota doporučila revizi rozpočtu.

11

Daniela Kartáková

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Návrh zbytečně odstraňuje lípu z prostoru náměstí, a přitom s tímto prostorem dále nepracuje. Předložené řešení nepřináší nové kvality a autor prezentací „vystřižené“ historické fotografie neprokázal vlastní autorský vklad a vzbuzuje pochybnosti o schopnostech budoucí realizace díla.

ekonomické kritérium
Porota doporučila revizi rozpočtu.

12

Václav Kocián, Natalie Chalcarzová
spolupráce Miroslava Panáčková

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Porota vysoce hodnotí environmentální rozměr. Navržené řešení je však v poctě TGM příliš subtilní a univerzálně zaměnitelné, ideový koncept vazby kruhu vsazeného v dlažbě na TGM je neprůkazný a lze jej genericky propojit s jakoukoli jinou osobností či událostí (kruh je jedním z nejuniverzálnějších geometrických symbolů). Předložený motiv není dostatečně adresný, tedy site-specific. Návrh svou jednoduchostí vhodně doplňuje objekt ZUŠ, což demonstruje i svým příklonem ke kombinaci s parkovým řešením prostoru. Kompletní přestavbou náměstí dochází k novému potenciálu užívání místa a tvorbě příjemně stíněného prostoru, ačkoli navržené stromy nejsou druhově určeny (lípa?) a otázkou by byla figura a velikost jejich terminálního vzrůstu. Práce je architektonicky kultivovaná a prostorově zvládnutá. Není řešeno osvětlení náměstí, porota doporučuje zachování stávající lípy. V zimě či na podzim bude socha skryta pod listím a sněhem.

ekonomické kritérium
S ohledem na rozsah stavebních prací se jeví předložená cena jako podhodnocená.

13

Jiří Prokeš
spolupráce Tomáš Konvičný

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Návrh ve formě zaměnitelného geometrického pilíře má spíše funerální charakter, který je do prostředí nevhodný. Nepřináší jakoukoli výtvarnou vazbu na osobu TGM. Navržený přesun lípy hodnotí porota jako prakticky velmi obtížně uskutečnitelný a navíc nijak jasně obhájený. Vložený rastr trojúhelníků je v rozporu se zbytkem prostoru a také není odůvodněný.

ekonomické kritérium
Návrh je ekonomicky nenáročný, ačkoli některé položky v odhadu nákladů nejsou zahrnuty (např. projektová příprava).

14

Radmil Beránek

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Navržené řešení je vizuálně atraktivní, provedení se jeví jako efektní. Materiálově je návrh vhodný a pro exteriérové použití již ověřený. Nicméně právě tato již ověřená forma a způsob použití, známý i z jiných realizací nejen v České republice, vedl k otázkám poroty k site-specific řešení, originalitě a autenticitě a i didaktičnosti navrhovaného řešení. Vazba a vztah k řešenému místu není v návrhu zřetelná. Odkaz na siluetu mužské postavy je příliš obecný, což autor dále řeší nadbytečnou popisnou multiplikací vizuálního a grafického znázornění TGM působící ve výsledné kompozici neautenticky a spíše jako práce rutinně generovaného charakteru. Dílo je dobře realizovatelné. Koncept umístění v obou polohách je zajímavý, ale je na autorovi rozhodnout o správné poloze, variantní nejistota je pro porotu spíše matoucí.

ekonomické kritérium
Textová zpráva neobsahovala odhad nákladů, ale s ohledem na jednoduchost strojní výroby se dá předpokládat příznivá cena díla.

15

Igor Sivicek

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Návrh nese znaky nahodilé skicovité kompozice, není úplně zřejmá úprava parteru, textová část potvrzuje rozpaky grafického vyjádření – nejde o lomený oblouk, ale o spojitou křivku. Autor nepřesvědčuje o zvládnutí materiálové realizovatelnosti a dovednostech nutných pro realizaci. Měřítko je do daného prostoru příliš monumentální.

ekonomické kritérium
Předložený rozpočet je jeden z nejnižších, porota ale vyjadřuje pochybnosti nad možností jeho dodržení.

16

Michal Fejfar

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Nerozhodnost v poloze umístění sochy potvrzuje nepřesvědčivé ztvárnění sochy. Kombinace materiálů ani měřítko nejsou do daného prostoru vhodně zvoleny. Napojení konkrétní figury do abstraktní podoby spodní části nepůsobí zdařile a ani odůvodněně. Porota vyjádřila i pochybnosti co se týče kombinace materiálů a s tím souvisejících technologií.

ekonomické kritérium
Porota doporučila revizi rozpočtu.

17

Josef Faltus

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Figurální pojetí návrhu je poněkud anachronické, návrh je výrazně konzervativní a nenabízí v dané oblasti žádné přesahy ani inovace. Návrh nesplňuje očekávání poroty. Socha má pro daný prostor nevhodné monumentalizující měřítko, zapojení figury do plochy parteru motivem chůze je negováno podstavcem.

ekonomické kritérium
Porota doporučila revizi rozpočtu.

18

Marek Pražák
spolupráce Denisa Barvíková

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
V subtilitě daného prostoru jde v tomto případě o ne zcela funkční kombinaci figurálního řešení a architektonické kompozice, se snahou obsáhnout detaily (lavice, pítko apod.). Lavice jsou ale orientovány zády k soše. Řešení je fragmentované, není komplexní a v geometrii ploch a křivek vzájemných vazeb nefunguje a působí mírně archaicky. Kráčející socha hravě odlehčuje obligátní státnické téma, v kontextu ZUŠ používá zajímavou symboliku v podobě nesených atributů. V detailech však nepůsobí přesvědčivě a celistvě, silueta republiky procházející hlavou i přes pochopení záměru nechává porotu v mírných rozpacích.

ekonomické kritérium
Porota doporučila revizi rozpočtu.

19

Ondřej Bělica, Martin Blažek

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Míra zachycení zadaného tématu není zcela přesvědčivá, odkaz
na TGM přes architekta Plečnika je zbytečně komplikovaný, v daném kontextu příliš spekulativní. Koncept je v konečném důsledku nečitelný. Návrh členěním prostoru do ploch akcentuje urbanistické a architektonické inspirace, to se však jeví jako diskutabilní s ohledem na spíše komorní charakter náměstí. Geometrické řešení působí monumentálně a poněkud neadekvátním způsobem. Pozitivní je zachování stromu – lípy. Množství dlažby v prostoru není adekvátní, zvyšuje přehřívání prostoru a nevhodně umožňuje volný pohyb vozidel prakticky kdekoli.

ekonomické kritérium
Realizačně je socha vč. umístění ekonomicky nenáročná.

20

Michal Moravec

 

komplexní umělecká a architektonická kvalita řešení
Socha působí stylizovaně až naivisticky, není však zřejmé, zda jde
o autorský záměr. Jezdecký pomník je v současném umění komplikované téma a autor neprokazuje, že se v této oblasti dostatečně orientuje, o jeho schopnosti se tohoto úkolu zdařile zhostit porota pochybuje. Podoba koně neodpovídá anatomickým proporcím zvířete. Zvolené měřítko je nepřiměřené. Fotomontáže nepřesné a nepřesvědčivé. Do tématu soch TGM nepřináší inovativní přístup. Začlenění není zcela patrné, parter si zachovává původní stopu.

ekonomické kritérium
Porota doporučila revizi rozpočtu.